Националната мрежа на родителите подкрепя искането и протеста за свободен и информиран избор по отношение на ваксините. Преди всички останали аргументи, задължителното ваксиниране противоречи на Конституцията:

Относно правата на гражданите в медицината
Конвенция за правата на човека и биомедицината:
чл.2: “Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.”
чл.5: “Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.”

Конституция на Република България:
Чл. 5. ал (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

В §34 обяснителния доклад към Конвенцията е посочено:
„34. Този член [5] се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи, че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие. Следователно човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция, отнасяща се до тях. Това правило изяснява личната свобода на пациентите в техните взаимоотношения със здравните работници и ограничава патерналистичния подход, който пренебрегва желанието на пациента. Думата „интервенция” се разбира в най-широк смисъл, както е посочено в Член 4 – а именно като включваща всички медицински действия и по-специално интервенции, извършвани с цел профилактика, диагностика, лечение, възстановяваме или изследване.“

НМР подчертава, че въпросът е сложен и нееднозначен, и че именно гарантираната свобода на избора е предпоставка за установяване на балансирано и адекватно отношение към ваксините, което се изразява в:

1. Отхвърляне на псевдонаучните и/или силно идеологизирани аргументи както “за”, така и “против”, често доминиращи разговора за ваксините;

2. Привеждане на медицинската практика в България в съответствие с практиката в повечето европейски страни, в които няма задължителни ваксини и медицинските лица изпълняват задължението си да информират пациентите относно всички възможни реакции на ваксините;

3. Изграждане на независим и работещ механизъм за регистриране и докладване на постваксинални реакции;

4. Изграждане на система за обезщетения за увреждания, настъпили вследствие на ваксина;

5. Акцент върху качеството на живот – хранене, хигиена, физическа и социална активност – като основна предпоставка за здравна профилактика;

6. Премахване на обвързването на социалните плащания с ваксинационния статус. Родителите трябва да взимат независими и информирани решения за здравето на децата си, а не решения, взети под финансов натиск.

НМР напомня на българските институции, че отговорността за всички решения, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, е единствено на техните родители, съгласно чл. 47 от Конституцията.