[button class=”fancybox-inline” style=”btn-danger btn-lg btn-block” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Подпишете декларацията” link=”#answer0″]

Промяна в образованието СЕГА!

ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАНИЕТО СЕГА!

За незабавна промяна в образованието не е нужен нов закон. Достатъчно е да се прилага Конституцията непротиворечиво и всяко действие в образованието да се съобразява приоритетно със същността на образованието като неотменимо гражданско право и с принципите на субсидиарността и демократичността при взимането на решения. Най-важната промяна може да бъде предприета незабавно и ще бъде подкрепена от всички без оглед на партийна принадлежност и политически убеждения, а именно:

ОТХВЪРЛЯНЕ НА АВТОРИТАРНИЯ МОДЕЛ на управление на образованието
И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУРАЛИЗЪМ на образователните форми, програми и съдържание

Няма един единствен „правилен” модел на образование. За да има развитие, трябва да съществува разнообразие. Ролята на държавата е да бъде гарант за равнопоставен достъп, а не гарант за развитие и качество. Развитието и качеството са плод на плуралистичната дейност на гражданското общество и професионалната общност.

Плурализъм означава образователните форми, учебното съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи и образователните стандарти да може да бъдат свободно създавани, избирани и доказвани от участниците в образователния процес.

Плурализмът в образованието е в основата на желаното от всички възстановяване на отговорността (решенията да се взимат от тези, които носят последствията от тях) на всички нива в образователната система:
— Възстановяване на родителската отговорност. Участието на родителите в управлението на училищата и реалното училищно самоуправление на общинско ниво е гаранция за качество на образованието и за прозрачност и ефективност на управлението.
— Възстановяване на учителската отговорност. Гарантиране на свободата на учителите да прилагат индивидуален подход (индивидуална учебна програма), динамична организация на учебния процес и иновации в образованието.
— Реабилитиране на ученика като човешко същество с достойнство и граждански права. Гарантиране на участието на ученика във взимането на решенията относно собственото му образование и на възможността за активен избор навсякъде, където ученикът е компетентен.
— Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, независимо от избора на образователна форма и вид образование. Преход към система на финансиране на образованието, при която отговорността за изразходването на парите е у този, за чието образование се плаща.

%%вашият подпис%%

878 подписи

Споделете това със своите приятели!

   

За незабавна промяна в образованието не е нужен нов закон. Достатъчно е да се прилага Конституцията непротиворечиво и всяко действие в образованието да се съобразява приоритетно със същността на образованието като неотменимо гражданско право и с принципите на субсидиарността и демократичността при взимането на решения. Най-важната промяна може да бъде предприета незабавно и подкрепена от всички без оглед на партийна принадлежност и политически убеждения, а именно:

[panel style=”panel-default”] [panel-header]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА АВТОРИТАРНИЯ МОДЕЛ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУРАЛИЗЪМ

[/panel-header] [panel-content]

Няма един единствен „правилен” модел на образование. За да има развитие, трябва да съществува разнообразие. Ролята на държавата е да бъде гарант за равнопоставен достъп, а не гарант за развитие и качество. Развитието и качеството са плод на плуралистичната дейност на гражданското общество и професионалната общност.

Плурализъм означава образователните форми, учебното съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи и образователните стандарти да може да бъдат свободно създавани, избирани и доказвани от участниците в образователния процес.[/panel-content] [/panel]

Плурализмът в образованието е в основата на желаното от всички възстановяване на отговорността (решенията да се взимат от тези, които носят последствията от тях) на всички нива в образователната система:

Възстановяване на родителската отговорност. Участието на родителите в управлението на училищата и реалното училищно самоуправление на общинско ниво е гаранция за качество на образованието и за прозрачност и ефективност на управлението.

Възстановяване на учителската отговорност. Гарантиране на свободата на учителите да прилагат индивидуален подход (индивидуална учебна програма), динамична организация на учебния процес и иновации в образованието.

Реабилитиране на ученика като човешко същество с достойнство и граждански права. Гарантиране на участието на ученика във взимането на решенията относно собственото му образование и на възможността за активен избор навсякъде, където ученикът е компетентен.

Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, независимо от избора на образователна форма и вид образование. Преход към система на финансиране на образованието, при която отговорността за изразходването на парите е у този, за чието образование се плаща.

Прилагането на чл. 53 ал 2, 5 и 6, чрез което се установява държавният контрол върху образованието, не може да противоречи на чл. 1 ал 3 (неприсвояване от институциите на индивидуалния суверенитет), чл 2 (1) (местно самоуправление), чл 5 (2) и (4) (приоритет на международните договори и непосредственото им действие като част от вътрешното право), чл 18 (4) (ограничително изброяване на областите, в които може да се установява държавен монопол), чл. 23 (осигуряване на условия за свободно развитие на образованието), чл. 44 (1) (право на свободно сдружаване) и чл. 47 (1) (отговорността на родителите за отглеждането и възпитанието на децата им)
Правото на образование е гарантирано от Конституцията, чл 53 (1). Правото на родителите да взимат решенията за образованието на децата си е гарантирано от Конституцията, чл. 47 (1), а правото им да осигуряват образование на децата си в съответствие със собствените си разбирания е гарантирано от чл. 14,3 от Европейската харта за правата на човека, Протокол 1, чл. 2 от Европейската конвенция за правата на човека, чл. 26, ал.3 от Всеобщата декларация за правата на човека и чл.18 (4) от Международния пакт за политически и граждански права.
Субсидиарността е политическа доктрина, която гласи, че решенията трябва да се вземат на възможно най-децентрализирано ниво, в което централното управляващо тяло да не взема участие, освен ако това не е по-ефикасно от действията, предприети от долните нива (чл. 5 ал. 3 от Договора за ЕС). Под демократичност се разбира равна възможност за максимален брой участници в процесите по взимане на решения и в управлението на образованието (противопоставено на авторитарността, при която решенията се взимат и управлението се осъществява централизирано, без мандат от гражданите, които ще бъдат засегнати и без механизми за носене на отговорност за взетите решения).
Образователните форми се отнасят до организацията на учебния процес – в момента има една задължителна форма – т.нар класно-урочна система в присъствена форма, в допълнение с индивидуална или самостоятелна форма, които не може да се избират свободно. При класно-урочната система не е възможна динамична организация на учебния процес и не е допустимо да се организират десегрегирани групи от деца в различна възраст.
Учебното съдържание и учебните планове се определят централизирано, еднакво за всички, без оглед на нуждите, капацитета и интересите на всеки отделен ученик. Текущата концепция изключва възможността учениците и учителите сами да определят какво, колко и кога да се учи, за различните ученици по различно време и с различно темпо. Освен това води до непрестанни конфликти какво трябва и какво не трябва да се учи, в добавка с огромен корупционен проблем заради “одобрените” учебници.
системи за валидиране на завършена образователна степен или сертифициране за определена професионална правоспособност. В момента има само един агент (държавата), който издава такива документи и той е именно агентът, който предоставя и услугата (образователна), която се сертифицира – т.е. той сертифицира сам себе си.
образователните стандарти трябва да се развиват динамично според постиженията на професионалната общност и световната практика.
Участниците в образованието са учениците, учителите и родителите (последните – доколкото са легални представители на интересите на учениците).
Отговорността се разбира като право за взимане на решения и понасяне на последиците от това. В момента решенията за образованието не се взимат от тези, които понасят последиците от тези решения и това е в основата на повсеместната безотговорност, причина за всички проблеми в образованието.

София, 24 май 2014

Гаяне Минасян, www.nmr.bg

Даниела Славова, архитект, www.bd-arch.com

Десислава Бошнакова, преподавател, издател, www.boshnakova.com

Десислава Николова, ИПИ, http://ime.bg/

Жюстин Томс, http://smiling.webreality.org/blog/

Иван Господинов, http://educabile.blogspot.com

Калоян Величков, http://nauchime.org

Красен Станчев, СУ и ИПИ

Марин Бодаков, писател

Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов, http://perfroad.blogspot.com/

Нина Георгиева www.intermedia-bg.com

Петър Ганев, ИПИ, http://ime.bg/

Румен Петров, http://localself-governancebg.blogspot.com/

Стоян Панчев, http://ekipbg.com/

Юрий Анджекарски www.edufest.info

Явор Ганчев, www.nmr.bg

[button class=”fancybox-inline” style=”btn-danger btn-lg btn-block” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” type=”link” target=”false” title=”Подпишете декларацията” link=”#answer0″] [row] [column lg=”4″ md=”4″ sm=”4″ xs=”4″ ] [button style=”btn-link btn-lg” icon=”glyphicon glyphicon-link” align=”left” type=”link” target=”true” title=”Фейсбук група” link=”https://www.facebook.com/groups/1441251979456074/”] [/column] [column lg=”8″ md=”8″ sm=”8″ xs=”8″ ] [button class=”fancybox-inline” style=”btn-link btn-lg” icon=”glyphicon glyphicon-link” align=”left” type=”link” target=”true” title=”Разпространявайте декларацията!” link=”#join”] [/column] [/row]

Ето как можете да се включите:

– Вземете плакати от ул. 6-ти септември 7а (Дюкян Меломан) или се обадете на 0896658560 (Явор)

– сложете на входа/в асансьора на мястото, което живеете

– уговорете познати, които държат магазин с витрина/галерия/заведение да закачат плакат

– говорете с приятели, които биха вършили това (уговарянето техни познати с витрини)

– снимайте се с плаката, както и места, които са закачили плаката

– качвайте снимките в групата https://www.facebook.com/groups/1441251979456074/ както и в личния си профил

– пишете на приятели, които работят в медии, за да отразят декларацията

– споделете тази картинка с покана към всеки, който споделя казаното в декларацията, да се присъедини

poster-promyana-final

Най-нови подписи
878 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
877 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
876 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
875 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
874 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
873 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
872 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
871 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
870 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
869 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
868 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
867 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
866 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
865 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
864 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
863 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
862 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
861 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
860 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
859 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
858 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
857 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
856 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
855 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
854 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
853 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
852 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
851 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
850 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
849 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
848 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
847 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
846 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
845 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
844 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
843 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
842 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
841 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
840 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
839 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
838 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
837 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
836 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
835 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
834 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
833 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
832 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
831 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
830 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
829 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
828 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
827 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
826 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
825 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
824 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
823 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
822 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
821 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
820 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
819 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
818 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
817 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
816 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
815 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
814 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
813 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
812 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
811 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
810 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
809 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
808 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
807 Dr. gBqsPxAZ gBqsPxAZ San Francisco 1 юни 13, 2020
806 Mrs Elka Pavlova Plovdiv Accountant окт. 18, 2019
805 Mrs Милена Мюлер Каварна сеп. 17, 2019
804 Ms Цвета Хаджийска Пловдив Пловдив сеп. 12, 2019
803 Mr Венцислав Спасов София Сервизен мениджър авг. 09, 2019
802 Ms Irina Stefanova Varna юни 16, 2019
801 Mrs Калина Минчева Варна Стоматолог юни 16, 2019
800 Mrs Албена Помашжка Секретар май 18, 2019
799 Ms Bozhurka Riva Plovdiv май 14, 2019
798 Ms Desislava Hristova Bugibba Учител в детска градина май 08, 2019
797 Ms Vesela Petrova Shumen Geodesy syrvey май 07, 2019
796 Ms Татяна Петкова София май 07, 2019
795 Ms таня хаджиева аграрикономист май 07, 2019
794 Ms Nadia Karakasheva Plovdiv май 07, 2019
793 Ms Venera Bozhinova Pleven май 06, 2019
792 Mr Петьо Георгиев апр. 30, 2019
791 Ms Вероника Грозданова Sofia апр. 30, 2019
790 Ms Tsvetan Blagoev Sofia https://pathfindergear.eu/ апр. 23, 2019
789 Miss Вероника Петрова апр. 22, 2019
788 Mrs VALENTINA Zheleva Asenovgrad апр. 22, 2019
787 Mr Борислав Сираков Смолян Машинен Инженер мар. 24, 2019
786 Ms Mariyana Nalbantova Burgas SME мар. 22, 2019
785 Ms Танита Николова Несебър Студент мар. 20, 2019
784 Ms Iliyana Petrova мар. 20, 2019
783 Ms Nataliya Velichkova Varna педагог мар. 17, 2019
782 Mrs Екатерина Стайкова София София февр. 26, 2019
781 Ms Мария Русимова София Анестезиолог- реаниматор дек. 15, 2018
780 Mr Светослав Бацоев дек. 14, 2018
779 Ms Петя Миленкова София Фармацевт дек. 07, 2018
778 Ms Диана Гешева февр. 27, 2018
777 Ms Anjelika Pironkova Pazardjik theacher февр. 27, 2018
776 Ms R Cvetkova Sofia февр. 18, 2018
775 Ms Мери Ставрева Бургас февр. 05, 2018
774 Ms Вани Георгиева Бургас Бургас февр. 05, 2018
773 Анна Бачева София ное. 27, 2017
772 Цвете Грозева София ное. 21, 2017
771 Ирина Лечева Варна собствен бизнес ное. 07, 2017
770 Милена Кирилова София родител окт. 26, 2017
769 Здравко Минчев Пазарджик учител; ukashaka.blogspot.com окт. 14, 2017
768 Владимир Петков Варна преподавател окт. 05, 2017
767 Диана Апостолова сеп. 19, 2017
766 Николина Тодорова Гълъбово Родител сеп. 16, 2017
765 Ивайло Пенчев София www.walltopia.com, auxionize.com сеп. 16, 2017
764 Йоама Иванова Sofia Freelance авг. 30, 2017
763 Александра Илиева София Специалист човешки ресурси юли 31, 2017
762 Анжела Данева Sofia юли 23, 2017
761 Мария Кашерова София юни 12, 2017
760 Светла Паунова Sofia юни 05, 2017
759 Йордан Славов София учител – лектор юни 02, 2017
758 Мадлен Върбанова София обучител юни 01, 2017
757 Тихомира Нанева Sofia обучител на свободна практика юни 01, 2017
756 Милена Попова София май 31, 2017
755 Diana Vaclavek май 28, 2017
754 Лиляна Михайлова Sofia Лекар май 26, 2017
753 Ягода Балтаджиева Велинград Родител май 25, 2017
752 Мариана Спасова Плевен Спасова Консулт ЕООД май 24, 2017
751 Мария Станкова Русе Русе май 24, 2017
750 Марин-Асен Коджаиванов София студеднт май 24, 2017
749 Станислава Радивоевич София май 24, 2017
748 светла вълкова шумен административен секретар май 24, 2017
747 Ваня Шангалова Дупница Учител май 23, 2017
746 Катерина Аргирова Пловдив Учител май 23, 2017
745 Любка Чомакова Дупница учител май 23, 2017
744 Ермина Дончева май 23, 2017
743 Надежда Николова Габрово художник май 23, 2017
742 Любомир Тодоров Бургас Оперен певец май 23, 2017
741 Nedelina Nedkova Sofia май 23, 2017
740 Яна Ноел София преводачка май 23, 2017
739 Силвана Али София май 23, 2017
738 Юлия Каремова София май 22, 2017
737 Слав Стоянова Димитровград май 22, 2017
736 Милена Кондева София ИТ специалист май 22, 2017
735 Симона Стоянова май 22, 2017
734 Горица Белогушева София май 22, 2017
733 Ваня Вълева София Собствен бизнес май 22, 2017
732 Явор Ганчев София родител май 22, 2017
731 Иван Георгиев София програмист на свободна практика май 22, 2017
730 Анимари Димитрова с. Русаля www.rusalya.org май 22, 2017
729 цветислава панова ВАРНА ВАРНА май 22, 2017
728 Севдалина Макнева май 22, 2017
727 Андреана Илчева София май 21, 2017
726 Светослав Симов София май 21, 2017
725 Радослав Рангелов София www.motivitygst.com май 21, 2017
724 Жюстин Томс София www.abcbg.com май 21, 2017
723 Гюнай Шерифов Кричим май 21, 2017
722 Галина Желязкова Бургас координатор май 21, 2017
721 Вероника Пейчева май 21, 2017
720 Йордан Йорданов май 20, 2017
719 Вероника Флорова София май 19, 2017
718 Мария Петрова май 08, 2017
717 Мариета Винсент май 06, 2017
716 Petar Enchev май 06, 2017
715 Надя Гешкова София архитект май 06, 2017
714 Петър Петров София инженер май 06, 2017
713 Desislava Tashkova Sofia quality control апр. 25, 2017
712 Таня Стоянова София апр. 18, 2017
711 Ivan Vlaykov Sofia Ученик апр. 16, 2017
710 Диана Лилова учител апр. 11, 2017
709 Mila Nikolova Sofia sales мар. 24, 2017
708 Теодора Каменова София обучител и професионален коуч мар. 22, 2017
707 Диан Минчев Кърджали компютърен инженер мар. 20, 2017
706 Теодор Василев Смолян Предприемач мар. 17, 2017
705 Биляна Минева Варна програмист мар. 17, 2017
704 Венцислав Николов Каварна 9650 мар. 16, 2017
703 Методи Колев Сливен програмист мар. 16, 2017
702 Радослава Ангелова Варна психотерапевт мар. 16, 2017
701 Tsveta Mishkova Sofia www.vwtkas.com мар. 15, 2017
700 Биляна Малинова София Ландшафтен архитект мар. 06, 2017
699 alexandra rogozhinova февр. 24, 2017
698 Йорданка Славова София еколог февр. 22, 2017
697 Ваня Балтаджиева ное. 04, 2016
696 Адриана Цонева ное. 03, 2016
695 Деница Великова окт. 17, 2016
694 Ивелина Медникарова Варна 9000 окт. 17, 2016
693 Елена Радева Смолян юрист окт. 15, 2016
692 Андон Крушев Чирпан Строител окт. 15, 2016
691 Янина Иванова Sofia Hairdresser сеп. 24, 2016
690 Адриана Миленова Машинен инженер и Педагог сеп. 02, 2016
689 Лилия Иванова Варна скоро дипломиращ се педагог 😉 авг. 18, 2016
688 Елена Бачева София Дневникът на мама и татко, namama.bg авг. 01, 2016
687 Атанас Бакалов София Преподавател юни 30, 2016
686 Христина Богданова Варна зъболекар юни 26, 2016
685 Милена Михайлова София ncsed.org юни 23, 2016
684 Борил Гуринов София юни 20, 2016
683 Петя Недева София Учител юни 20, 2016
682 Savina Borisova Sofia med.sestra юни 19, 2016
681 Пламен Герганов Враца учител юни 19, 2016
680 Виолета Кьосева Бургас учител юни 18, 2016
679 Надежда Спасова София офис мениджър юни 17, 2016
678 Христо Калъчев Бургас юни 16, 2016
677 Вяра Герджикова Варна юни 16, 2016
676 Велина абаджиева Burgas 8000 юни 15, 2016
675 Русин Бориславов Бургас Учител юни 15, 2016
674 Katherina Keremidchieva Sofia Actress юни 15, 2016
673 Виржиния Кирилова София счетоводител юни 15, 2016
672 Кристина Минарова Бургас Учител юни 15, 2016
671 Деница Чобанова София юни 15, 2016
670 Албена Фелдманова Варна май 22, 2016
669 Красимир Нотев София май 19, 2016
668 Diana Sivinova Sofia Politolog май 19, 2016
667 Мария Василева Plovdiv Учител май 18, 2016
666 Венелина Дюлгерова Горна Оряховица май 18, 2016
665 Veronika Petrova май 18, 2016
664 иваг желев асеновград преподавател май 18, 2016
663 Асен Браничев Sofia май 18, 2016
662 Александър Евтимов Sofia музикант май 18, 2016
661 Ина Тачева май 18, 2016
660 Vladimir Yonkov Sofia IT май 18, 2016
659 Цанка Пиронкова Sofia май 18, 2016
658 Z.atka Milanova Pernik учител -пенсионер май 18, 2016
657 Явор Якимов Варна адвокат/www.yakimov.biz май 18, 2016
656 Невянка Раянова май 18, 2016
655 Нина Григорова Стара Загора 6000 май 18, 2016
654 Marina Vasileva Cherni Vit Predpriemach май 17, 2016
653 Ренета Василева-Николова Ботевград май 12, 2016
652 Савина Тодорова София учител май 11, 2016
651 Атанас Терзийски Пловдив atanas.uni-plovdiv.net апр. 29, 2016
650 Биляна Матеева София дизайнер апр. 26, 2016
649 Нели Павлова апр. 10, 2016
648 Presiana Shisheva Gabrovo Teacher мар. 29, 2016
647 Росица Ралева София Графичен дизайнер / be.net/ropera мар. 28, 2016
646 Хосе Луис Енгикс мар. 23, 2016
645 Виолета Тодорова Бургас учител мар. 17, 2016
644 Цвета Махнева София мар. 10, 2016
643 Петя Николова София технически автор мар. 08, 2016
642 Boyan Katzarov Sofia Учител, The 13th chair февр. 29, 2016
641 Веселин Танкишев София правно-информационен софтуеър февр. 25, 2016
640 Деница Стойкова 1784 февр. 24, 2016
639 Мария Първанова февр. 23, 2016
638 Ана Сърчаджиева февр. 22, 2016
637 Лора Маринова Sofia Преподавател в Университет февр. 22, 2016
636 Васил Ганев Пловдив учител февр. 21, 2016
635 Мартина Костова февр. 21, 2016
634 Anastasia Peeva Elena февр. 20, 2016
633 Veselina Ilieva Sofia graphic designer февр. 18, 2016
632 Войко Войков София февр. 18, 2016
631 Yordanka Benatova Sofia учител февр. 17, 2016
630 Кристин Златанова февр. 16, 2016
629 Даниела Петрова София Начален учител февр. 16, 2016
628 Маркета Ганчевова февр. 16, 2016
627 Невяна Христова февр. 16, 2016
626 Галина Тошева февр. 15, 2016
625 Даниела Дочева Плевен хорист-артист февр. 15, 2016
624 Свилена Рачева София Земеделски производител февр. 15, 2016
623 Яна Стоянова Варна Учител февр. 15, 2016
622 Катерина Георгиева Варна уеб разработчик февр. 15, 2016
621 Добринка Костадинова гр. София артист февр. 15, 2016
620 Анна Бончева Велико Търново февр. 15, 2016
619 Ангелина Костадинова Варна учител / angelina.jivotvor.com февр. 15, 2016
618 свилен класанов Sofia www.sunmoon.bg февр. 15, 2016
617 Genadi Lazarov София blagorodnik.blog.bg февр. 15, 2016
616 Mirena Velcheva Arbanasi февр. 15, 2016
615 Александър Костадинов Варна родител, програмист / http://rboci.blogspot.bg/ февр. 15, 2016
614 Бистра Иванова Варна февр. 15, 2016
613 Даниела Векова Варна приложник февр. 15, 2016
612 Даниела Михайлова Варна мед.сестра февр. 14, 2016
611 Николина Танева Елхово учител февр. 13, 2016
610 Златина Пенева февр. 12, 2016
609 Веселина Запрянова Пловдив преводач февр. 10, 2016
608 Емануил Чанков София Инженер февр. 10, 2016
607 Нарине Хачадурян Варна соц.работник февр. 09, 2016
606 Мирослава Захариева София Маркетинг, реклама, връзки с обществеността февр. 09, 2016
605 Гергана Запрянова София https://www.facebook.com/gzapryanova февр. 08, 2016
604 Татяна Павлова София февр. 08, 2016
603 Lyubomir Lalov Sofia февр. 08, 2016
602 Силвия Стоянова Варна ян. 31, 2016
601 Кристина Чакърова Varna ян. 31, 2016
600 Нора Иванова Варна ян. 30, 2016
599 Мирослава Тодорова-Вахрам София ян. 28, 2016
598 Маргарита Въкова Варна ян. 28, 2016
597 Светла Борисова София ИТ-Консултант продажби ян. 25, 2016
596 Стефан Коцев ян. 25, 2016
595 Valentina Georgieva ян. 23, 2016
594 Ева Борисова Sofia Мениджър ян. 23, 2016
593 Цветелина Григорова Търговище учител ян. 21, 2016
592 Евгения Лазарова Тетевен психолог ян. 20, 2016
591 Елена Григорова София ян. 20, 2016
590 Мая Иванова ян. 19, 2016
589 Траян Стоянов с. Лозен програмист ян. 19, 2016
588 Ива Иванова Sofia инженер ян. 19, 2016
587 Емилия Божкова ян. 19, 2016
586 Магдалена Тодоринска София ян. 19, 2016
585 Георги Лумбев София ян. 15, 2016
584 Светлана Иванова София икономист ян. 15, 2016
583 Милена Аврамова София предприемач ян. 09, 2016
582 Десислава Евгениева София ресурсен учител ян. 08, 2016
581 Elitza Konstantinova ян. 06, 2016
580 Екатерина Стефанова stara zagora дек. 28, 2015
579 Росен Раданов Стара Загора дек. 25, 2015
578 Ели Георгиева Кюстендил Учител дек. 05, 2015
577 Екатерина Йонкова ное. 27, 2015
576 Невяна Стойкова Русе Учител информатика, ИТ и математик ное. 26, 2015
575 Анна Димитрова София ное. 26, 2015
574 Dimitar Krastev Sofia www.duonika.org ное. 26, 2015
573 Силвия Хлебарска София ное. 24, 2015
572 Антоанета Петрова Варна ное. 24, 2015
571 Дарина Кръстева Стара Загора учител ное. 24, 2015
570 Диляна Христова Ямбол ное. 23, 2015
569 Павлина Стоянова London Sales representative ное. 23, 2015
568 Нина Курдоманова Sofia Счетоводител ное. 23, 2015
567 Станислав Митев София Управител ное. 21, 2015
566 Natalia Alaksandrova ное. 20, 2015
565 Мариана Ахрянова София ное. 20, 2015
564 Александър Василев Sofia ное. 20, 2015
563 Пламенка Николова София ное. 20, 2015
562 Ирина Павлова София ное. 20, 2015
561 Боряна Младенова Велико Търново психолог ное. 20, 2015
560 Марина Колчагова ное. 20, 2015
559 Галя Дойчева София Програмист ное. 20, 2015
558 Христо Христов Шумен ное. 20, 2015
557 Атанс Георгиев София ИТ ное. 20, 2015
556 Stanislava Stefanova SOFIA учител ное. 19, 2015
555 Бойка Юрукова София Възпитател ное. 19, 2015
554 Грациела Щерева Sofia студент по педагогика ное. 09, 2015
553 Пенка Георгиева окт. 18, 2015
552 Ахинора Таскова-Джонгова София илюстратор, графичен дизайнер окт. 09, 2015
551 Михаела Петрова София Лекар окт. 06, 2015
550 Невина Карагьозова Sofia сеп. 27, 2015
549 кирил захариев Sofia http://kiril-zahar.wix.com/space юли 20, 2015
548 Керачка Михаел София www.pechelimzaedno.net юли 16, 2015
547 Калин Ангелов София Учител по математика и ... юни 28, 2015
546 Кристина Анастасова Varna Юрист юни 09, 2015
545 Петър Събев София www.peter.and.bilyana.net юни 08, 2015
544 Силвия Терзиева май 20, 2015
543 stanislava georgieva plovdiv architect май 18, 2015
542 Ангелина Томешкова София адвокат май 13, 2015
541 Петя Топалова София www.det-mag.com май 07, 2015
540 ЯНКА ИВАНОВА май 05, 2015
539 tania koniarova sofia pedagok апр. 30, 2015
538 Ирина Демирева Варна апр. 29, 2015
537 Венета Балабанска Раковски апр. 26, 2015
536 Георги Малинов Пловдив IT апр. 23, 2015
535 Nelly Georgieva Sofia student апр. 23, 2015
534 Даниел Николов Tsarevo мениджър апр. 23, 2015
533 Пламен Тонев София проектант апр. 23, 2015
532 Деница Илиева София родител апр. 23, 2015
531 Галя Богданова програмист апр. 23, 2015
530 Ралица Георгиева Стара Загора теолог апр. 14, 2015
529 Tatyana Dimova Varna апр. 07, 2015
528 Златинка Димитрова Варна учител апр. 06, 2015
527 Меги Йорданова София апр. 03, 2015
526 Станимир Костов София апр. 02, 2015
525 Елвира Петрова Габрово апр. 02, 2015
524 Stefan Popov Sofia architect апр. 02, 2015
523 Елена Кайрякова София апр. 02, 2015
522 Georgi pulev sofia апр. 01, 2015
521 Роберт Сарафов София учител апр. 01, 2015
520 Svetlana Mihova Sofia апр. 01, 2015
519 Rayna Dacheva Burgas upravitel мар. 31, 2015
518 Любка Пулева София Човешки ресурси мар. 31, 2015
517 Ivan Spasov Yambol Социален работник мар. 31, 2015
516 цеца Горанова Батак учител предучилищно образование мар. 31, 2015
515 Румен Папратилов София издател мар. 31, 2015
514 Теодота Димитрова мар. 31, 2015
513 Александър Какламанов Какламанов Пловдив мар. 31, 2015
512 Стела Каспарова Казанлък психолог мар. 10, 2015
511 Стелиян Славов Казанлък училищен психолог мар. 10, 2015
510 Кремена Чолакова София художник мар. 10, 2015
509 Vasil Petrov Montana февр. 22, 2015
508 Ивелина Имирска февр. 18, 2015
507 Силвия Петрова февр. 02, 2015
506 Анна дублекова София дизайнер ное. 25, 2014
505 Тодор Радев София ное. 23, 2014
504 Таня Мандаджиева ное. 22, 2014
503 petra petrova sofia pensioner ное. 22, 2014
502 Мария Димитрова Sofiq ное. 21, 2014
501 Теменуга Василева София ное. 21, 2014
500 Адриана Панайотова софия ное. 21, 2014
499 Татяна Захариева София Управител ЧДГ "Космос Кидс" ное. 21, 2014
498 Айнур Генч Варна фризьорка ное. 20, 2014
497 Веселка Станкова Бургас учител и писател ное. 20, 2014
496 Цани Йорданова София ное. 19, 2014
495 Stefan Popov Sofia arhitect ное. 19, 2014
494 Konstantina Angelova Varna ное. 19, 2014
493 Надя Кирилова Sofia инженер ное. 19, 2014
492 Татяна Петрова ное. 19, 2014
491 Елена Емануилова София ное. 18, 2014
490 Петя Недева София Учител ное. 18, 2014
489 Камелия Андреева София ное. 18, 2014
488 HRISTINKA TSVETKOVA SOFIA menidgar ное. 18, 2014
487 Даниела Николова Варна програмист ное. 18, 2014
486 Милена Дянкова Varna ное. 18, 2014
485 Ли Джордж София преподавател дизайн ное. 18, 2014
484 Борис Баев София www.nmr.bg ное. 17, 2014
483 Павел Каназирев Валс/Тарагона програмист ное. 16, 2014
482 Георги Михов София ное. 14, 2014
481 Велана Киндалова София ное. 12, 2014
480 Anton Atanasov Gabrovo ное. 11, 2014
479 Гергана Далова София психолог ное. 11, 2014
478 Emilina Tsenova Sofia psychologist ное. 11, 2014
477 Rumen Blagoev Sofia graphic designer ное. 11, 2014
476 Албена Руневска София учителка ное. 11, 2014
475 Слава Маринова Карнобат психолог/Кариерен консултант ное. 11, 2014
474 Миглена Дянкова София ное. 11, 2014
473 Галя Петкова София музикант ное. 11, 2014
472 Димитър Хаджов София http://atelieafect.blogspot.com/ ное. 11, 2014
471 Цветана Димтрова Етрополе учител/родител ное. 11, 2014
470 Гергана Гергова Sofia учител ное. 10, 2014
469 Ненчо Ненчев Панагюрище старши учител ное. 10, 2014
468 Валя Иванова София учител ное. 10, 2014
467 Пенка Никова Варна учител ное. 10, 2014
466 Милена Лесова Раковски Учител ное. 10, 2014
465 Борис Иванов Кресна учител ное. 10, 2014
464 Илия Матов Пловдив управител на фирма ное. 10, 2014
463 Таня Колева България учител ное. 10, 2014
462 Стефка Николаева Свищов учител ное. 10, 2014
461 Анна Петрова Добрич Учител ное. 10, 2014
460 Марияна Иванова гр.Сливен учител ное. 10, 2014
459 Пепи Кънчев Sofia адвокат ное. 10, 2014
458 Станимира Гиндева Сливен родител ное. 10, 2014
457 Елена Благоева Сливен учител ное. 10, 2014
456 Ирена Иванова учител ное. 10, 2014
455 Емилия Гавраилова Пловдив учител ное. 10, 2014
454 Петя Перпериева Трявна учител/родител ное. 10, 2014
453 Мария Николова Горна Оряховица учител ное. 10, 2014
452 Дочка Кючукова Любимец ное. 10, 2014
451 Веселина Янева- Иванова Карнобат учител ное. 10, 2014
450 спасова добринка batak учител ное. 10, 2014
449 Теодора Иванова-Вълева София ное. 10, 2014
448 Калина Шопова-Христова София ное. 10, 2014
447 Георги Стоилов София kgsid.com ное. 10, 2014
446 Корнелия Иванова София ное. 10, 2014
445 Изабел Басмаджиян София ное. 10, 2014
444 Десислава Бойкова Пловдив социолог, учител, майка ное. 10, 2014
443 Елена Петрова ное. 09, 2014
442 Росица Златинова Учител ное. 06, 2014
441 Virginia Stamatova Sofia Journalist окт. 31, 2014
440 Петър Таков Sofia адвокат окт. 20, 2014
439 Йоанна Драгомирова София сеп. 29, 2014
438 Raffi Nevrouzian Sofia сеп. 28, 2014
437 Дочка Петрова Русе счетоводител сеп. 26, 2014
436 Мая Виденова София филолог сеп. 24, 2014
435 Мая Богданова сеп. 22, 2014
434 Михова Атанаска Ямбол учител сеп. 22, 2014
433 Мария Енева София психолог сеп. 21, 2014
432 Denitsa Bodurova Sofia Guide сеп. 20, 2014
431 Rumiana Atanasova Targovishte detski uchitel сеп. 20, 2014
430 Mirosal Damyanov сеп. 20, 2014
429 Anna Putz Pazardzhik сеп. 20, 2014
428 Александър Кирков София ИТ специалист сеп. 19, 2014
427 Александра Стефанова Sofia сеп. 19, 2014
426 Даниела Панкова София инженер, майка на две деца сеп. 19, 2014
425 Живко Георгиев Варна Механик сеп. 19, 2014
424 Надя Кирилова София родител сеп. 19, 2014
423 Георги Карамихайлов Варна Фотограф, дизайнер, медиатор www.GeorgiKaramihaylov.com сеп. 19, 2014
422 Милена Михайлова София ncsed.org сеп. 19, 2014
421 Nora Milenova Sofia Darjaven slujitel сеп. 19, 2014
420 Надя Милчева детска учителка сеп. 19, 2014
419 Георги Костадинов сеп. 17, 2014
418 SONIA GAYTANJIEVA sofia teacher сеп. 13, 2014
417 Iva Vasileva Berkovitsa Pedagog/Hudojnik сеп. 08, 2014
416 Стоян Стоянов Горна Оряховица Админ авг. 28, 2014
415 Milen Georgiev Plovdiv www.improve1.com авг. 26, 2014
414 Albena Chekelova авг. 20, 2014
413 Евгения Русева София сугестопедагог авг. 10, 2014
412 Крум Георгиев София авг. 08, 2014
411 Мая КАЛОФЕРОВА София бивш учител, сега преводач авг. 08, 2014
410 Мартин Николов София Студент юли 30, 2014
409 maria litchkova юли 28, 2014
408 Димитрина Ангелова Plovdiv директор на училище, учител, родител юли 20, 2014
407 Пламен Младенов Червен бряг пастор юли 16, 2014
406 Ивайло Вътовски юли 16, 2014
405 Георги Цветков София Програмист юли 15, 2014
404 Mария Върбанова Sofia учител в 41 ОУ юли 15, 2014
403 Вяра Доневска-Попова София редактор юли 14, 2014
402 силвия Александрова Свищов учител юли 13, 2014
401 Румяна Кузева Свищов учител юли 12, 2014
400 Георги Петков София www.parketsense.bg юли 12, 2014
399 Тодор Кичуков юли 11, 2014
398 Силвия Георгиева юли 11, 2014
397 кристина милетиева софия www.jelanieshop.com юли 11, 2014
396 cristina nigohosian sofia http://www.antre.bg/ юли 11, 2014
395 Lubomir Zanev Пловдив педагог юли 09, 2014
394 Никола Димов юли 03, 2014
393 Maria Ivanova юни 27, 2014
392 наталия живкова софия фасилитатор юни 27, 2014
391 Мария Бенчева юни 26, 2014
390 sonia gaytahdjieva sofia pedagog юни 25, 2014
389 Калина Гоцова Sofia Учител по изобразително изкуство юни 24, 2014
388 Доротея Илиева София учител юни 22, 2014
387 Жанета Христова София докторант юни 22, 2014
386 Yanko Ivanov юни 21, 2014
385 Росица Нанкова София учител юни 21, 2014
384 Лилия Николова София учител и родител юни 20, 2014
383 Petya Zaharieva Sofia Anti-money laundering manager юни 20, 2014
382 Ptya Petrova родител юни 20, 2014
381 Stela Ivanova юни 20, 2014
380 Делян Георгиев ученик юни 20, 2014
379 Анелия Кичукова Варна счетоводител юни 19, 2014
378 Велислав Алтънов София Учен-антрополог, БАН юни 19, 2014
377 ЛАЗАРИНА ВИДОВА Пловдив юни 19, 2014
376 Boriana Slabakova Burgas юни 19, 2014
375 Angel Evrov Sofia юни 19, 2014
374 Петър Драганов Варна Системен Администратор юни 19, 2014
373 Боряна Русинова юни 19, 2014
372 Светла Стоянова София PR юни 19, 2014
371 Krasimir Kolev Varna мениджър резервации юни 19, 2014
370 Николай Кичуков Варна уеб програмист юни 19, 2014
369 Антон Мицев Аврен програмист юни 19, 2014
368 Яна Мицева Аврен Домакиня юни 19, 2014
367 Нели Господинова-Христова Елин Пелин юни 19, 2014
366 Митка Хитрова учител юни 19, 2014
365 Зоя Пандева София юни 19, 2014
364 Дарин Иванов Русе Управител на фирма юни 19, 2014
363 Борис Танушев София http://boristanouscheff.blog.bg/ юни 18, 2014
362 eva kirova sofiq Rabotnik sladkarsko proizvodstvo юни 18, 2014
361 Даниела Недялкова София преводач юни 18, 2014
360 Жаклин Грудева Пловдив юни 18, 2014
359 Владимир Въжаров юни 16, 2014
358 Aneliya Hagzhikrysteva Sofia EMC engineer юни 16, 2014
357 Димитър Бакалов София инженер юни 16, 2014
356 Nevena Dineva Sofia student юни 15, 2014
355 Мирa Кръстевa София родител юни 15, 2014
354 Polina Petrova Sofia Marketing/Management юни 15, 2014
353 Anna Bakalova Sofia издател юни 15, 2014
352 Силвия Бакалова София физик юни 15, 2014
351 Буряна Мирчева София учител юни 14, 2014
350 Margaret Dobreva Plovdiv unemployed юни 14, 2014
349 Анелия Петкова юни 13, 2014
348 ilina Chapkanova sofia юни 13, 2014
347 Десислава Янева София Дизайнер юни 12, 2014
346 Албена Харалампиева юни 11, 2014
345 Ивайло Георгиев Монтана мебелист юни 10, 2014
344 Христо Величков Пловдив стоматолог юни 10, 2014
343 Maя Богданова София юни 10, 2014
342 Георги Станев Sofia юни 09, 2014
341 Симеон Георгиев София Химик юни 09, 2014
340 Ралица Георгиева София учителка юни 09, 2014
339 Росица Георгиева София ТРЗ юни 09, 2014
338 Кристиян Михайлов София Българско либертарианско общество юни 08, 2014
337 Борислав Борисов софия програмист юни 08, 2014
336 Силвия Хлебарска София учител юни 08, 2014
335 Мария Димитрова Русе учител юни 08, 2014
334 Георгия Илиева Пловдив библиотекар юни 06, 2014
333 Татяна Петрова юни 04, 2014
332 Красимира Павлова София геодезист юни 04, 2014
331 Stela Ivanova юни 04, 2014
330 Alexander bainow Bulgarien Teacher юни 03, 2014
329 Ralitsa Stoyanova юни 03, 2014
328 Елица Кичукова София юни 03, 2014
327 Ангела Гълъбова София юни 03, 2014
326 Маринела Инчовска Елин Пелин майка, учител, предприемач http://www.speak-online.info юни 02, 2014
325 Венера Спасова Ifbrs iéjflforje. юни 02, 2014
324 Борислав Кирилов София юни 02, 2014
323 Мариела Кирилова Видин домакиня юни 02, 2014
322 Калин Плугчиев юни 02, 2014
321 Велислав Алтънов София Научен сътрудник, БАН юни 02, 2014
320 petya aristideva burgas graphic designer юни 02, 2014
319 Надя Ангелова София юни 02, 2014
318 Станислав Кузманов Смолян юни 02, 2014
317 Гергана Ангелова София родител юни 02, 2014
316 Евгения Грекова София преводач юни 02, 2014
315 Николай Делчев София юни 02, 2014
314 Людмила Грекова София юни 02, 2014
313 Димчо Дочев София инженер юни 02, 2014
312 Hristo Kolev Yambol fantazior юни 02, 2014
311 Адриана Иванова София Client Manager юни 02, 2014
310 Фани Триандафилиду София юни 02, 2014
309 Лидия Кулекова София юни 02, 2014
308 Videlina Dimitrova юни 02, 2014
307 Simeon Nikolov Sofia юни 01, 2014
306 Пламен Гърдев София юни 01, 2014
305 Елена Друмева София юни 01, 2014
304 Пламена Михайлова Ямбол родител юни 01, 2014
303 Катя Милушева Ямбол родител юни 01, 2014
302 Цветелина Терзиева учител юни 01, 2014
301 Ценка Димитрова Свищов учител юни 01, 2014
300 m.koleva m.koleva varna ychitel юни 01, 2014
299 Снежана Нанкова Севлиево учител юни 01, 2014
298 Veselina Stoycheva Varna http://astrohoroscope.info/ юни 01, 2014
297 Irena Pavlova u4itel юни 01, 2014
296 Лора Стоилова София franticschool.com юни 01, 2014
295 Пламен Пенчев юни 01, 2014
294 Атанас Махнев Асеновград актьор юни 01, 2014
293 vyara Nacheva Sliven aktrisa юни 01, 2014
292 Борислава Борисова юни 01, 2014
291 Станимир Атанасов София IT Manager юни 01, 2014
290 Pavel Todorov психолог, Холистичен център www.alegra.bg юни 01, 2014
289 Eвелина Николаева София предучилищен педагог / рекламист юни 01, 2014
288 Вероника Петрова София https://www.facebook.com/AkademiaArtistiZaDeca2012 юни 01, 2014
287 Диана Първанова София Майка на 2 деца юни 01, 2014
286 Doroteya Hristozova Sofia юни 01, 2014
285 Мария Калчева Бургас юни 01, 2014
284 Нелия Йорданова юни 01, 2014
283 Диана Атанасова Sofia май 31, 2014
282 Елена Иванова София прогамист май 31, 2014
281 Leah Davcheva Sofia coach and trainer, www.ahamoments.com май 31, 2014
280 Георги Желев Асеновград www.cefbg.org май 31, 2014
279 Милован Колев София Аниматор художник май 31, 2014
278 Деница Серафимова София Музикант и художник май 31, 2014
277 Камелия Христова Администрация май 31, 2014
276 Диана Томова София софтуерен анализатор май 31, 2014
275 Милена Георгиева учител май 31, 2014
274 Людмила Витанова Варна служащ май 31, 2014
273 Anna Putz Pazardzhik http://www.linkedin.com/in/annaputz май 31, 2014
272 MARIANA STAYKOVA VELIKO TARNOVO SCHETOVODITEL май 31, 2014
271 Jivka Slancheva Sofia www.jivotoznanie.com май 31, 2014
270 Магдалина Георгиева София Счетоводител май 31, 2014
269 Лилия Костадинова Варна www.zdravnostudio.com май 31, 2014
268 Росица Иванова Карлово Психолог май 31, 2014
267 Наталия Мончева София научен работник май 31, 2014
266 Магдалена Розберг Варна Фризьор май 31, 2014
265 Мария Димова Sofia икономист май 31, 2014
264 Росен Стоименов май 31, 2014
263 Полина Ставрева-Костадинова Варна специален педагог май 31, 2014
262 Ivaylo Stanev Varna - май 31, 2014
261 Galia Hristozova Sofia журналист май 31, 2014
260 Гергана Василева Sofia май 31, 2014
259 Рина Господинова София май 31, 2014
258 Диляна Иванова София Икономист май 30, 2014
257 Борислав Михайлов София пенсионер май 30, 2014
256 MARIN VARBANOV Sofia май 30, 2014
255 Светлана Енева София адвокат май 30, 2014
254 Даниела Георгиева София май 30, 2014
253 Весела Динина Дупница зъболекар май 30, 2014
252 Димитър Янев Кюстендил ЛСпГМО май 30, 2014
251 Донка Недялкова Силистра педагог, журналист на свободна практика май 30, 2014
250 Диан Минчев Казанлък комютърен специалист май 30, 2014
249 Stoyanka Dimitrova Sofia IT май 30, 2014
248 Радослава Ефремова Sofia счетоводител май 30, 2014
247 Лили Димитрова София юрист май 30, 2014
246 Дарина Николова родител май 30, 2014
245 Калин Манолов София www.atlas-bg.eu май 29, 2014
244 Мария Паева Пловдив Управител печатница май 29, 2014
243 Даря Момчилова София студент май 29, 2014
242 Надежда Петкова май 29, 2014
241 Жулиета Иванова София май 29, 2014
240 Velidar Petrov freelance web developer май 29, 2014
239 Ивелина Георгиева Силистра психолог-психотерапевт май 29, 2014
238 Мария Къркаличева Пловдив Майка на 3 деца май 29, 2014
237 Галина Желязкова май 28, 2014
236 Nikola Dimitrov Sofia май 28, 2014
235 Невяна Димитрова Варна май 28, 2014
234 Иван Радичев София преподавател май 28, 2014
233 Диана Дамянова Варна Специалист Обществени поръчки май 28, 2014
232 Зоя Пърлева Варна май 28, 2014
231 Галина Петкова Варна май 28, 2014
230 Veneta Hristova Varna май 28, 2014
229 Пaвлинa Ивaновa Вaрнa психолог и учител май 28, 2014
228 Милена Веселинова Монтана майка май 28, 2014
227 Моника Метева-Николова Варна Майка май 28, 2014
226 Диана Калъчева Бургас майка май 28, 2014
225 ЗВЕЗДОМИРА ЖИВКЛОВА чапарова ВАРНА бивш работник май 28, 2014
224 Мария Станкова София ландшафтен архитект май 28, 2014
223 Мария Иванова-Стоянова Rousse май 28, 2014
222 Георги Николож май 28, 2014
221 Галина Димитрова София куратор май 28, 2014
220 Даниела Стоянова Варна майка на две деца май 28, 2014
219 Мартин Микуш София архитект май 28, 2014
218 Павлина Николова Varna май 28, 2014
217 Stoyanka Indjova Sofia май 28, 2014
216 Десислава Христова Варна май 28, 2014
215 Милен Якимов Sofia www.umen-dom.com май 28, 2014
214 Елена Христова май 28, 2014
213 Христина Петрова Варна майка май 28, 2014
212 Силвия Мишева Варна майка на 2 деца май 28, 2014
211 Георги Георгиев Варна баща на 3 деца май 28, 2014
210 Виктор Олегович Макаров София Баща, преводач, музикант май 28, 2014
209 Станислава Каишева Пловдив икономист май 28, 2014
208 Пламен Кумбилиев Шумен учител май 27, 2014
207 Sv. Murdjeva старши възпитател май 27, 2014
206 Маноела Игнатова Плпвдив художник в Mani henna art май 27, 2014
205 Roumen Boyadjieff Sofia Musician май 27, 2014
204 Ventsislav Trifonov Pazardzhik Musician май 27, 2014
203 Антониа Музева София родител май 27, 2014
202 Николета Ножарова Етрополе преводач, преподавател май 27, 2014
201 Николай Савов София баща май 27, 2014
200 Даниела Кузманова Sofia Музикант май 27, 2014
199 Елена Хаджигенова София майка май 27, 2014
198 Зорница Бодакова София издател май 27, 2014
197 Диана Миленкова Пловдив майка май 27, 2014
196 Elena Deneva май 27, 2014
195 Елена Маркова Русе юрист май 27, 2014
194 Миряна Машева Русе май 27, 2014
193 Ива Мечкунова Русе май 27, 2014
192 Росица Стоева София май 27, 2014
191 Пламена Асенова Пловдив май 27, 2014
190 Евгения Стефанова София май 27, 2014
189 Гергана Рашкова майка май 27, 2014
188 Елена Петкова Бургас Университет "Проф. д-р Асен Златаров" май 27, 2014
187 Митка Божкова-Иванова гр.Сопот 4330 Начален учител (I-IV клас) май 27, 2014
186 Цветан Илиев Плевен Студент май 24, 2014
185 Иван Ненчовски София програмист май 24, 2014
184 Николай Михайлов Sofia Аниматор май 24, 2014
183 Явор Върбанов студент май 24, 2014
182 Ваня Бончева Горна Оряховица Родител май 24, 2014
181 Мирослав Чалов Sofia май 24, 2014
180 Галя Неделчева Габрово учител май 24, 2014
179 Todor Nikov Plovdiv Student май 24, 2014
178 Марио Стоилов Студент/Програмист май 24, 2014
177 Георги Теохаров София Студент май 24, 2014
176 Ралица Вълова май 24, 2014
175 Драгомир Йорданов Бургас студент май 24, 2014
174 Милослав Дамянов Свищов Студент Електро Енергетика май 24, 2014
173 Пламена Христова Априлци май 24, 2014
172 Александър Стоименов София студент май 24, 2014
171 Гюндоан Юмер Plovdiv Студент по социология май 24, 2014
170 Виолетка Славова София май 24, 2014
169 Светлин Наков София обучител - http://nakov.com май 24, 2014
168 Maria Andreeva Sofia икономист май 24, 2014
167 Галина Лачева май 24, 2014
166 Лилия Ланг София еколог май 24, 2014
165 Мина Парчева София Координатор данни май 24, 2014
164 Nadja Deleva sofia учителка май 24, 2014
163 Мариана Панайотова Пловдив май 24, 2014
162 Димитър Стаменов май 24, 2014
161 Здравко Баров Бургас май 24, 2014
160 Мая Лекова София Програмист май 24, 2014
159 Живка Порумбачанова Silistra май 24, 2014
158 Марика Бабева май 24, 2014
157 Валентин Костадинов София програмист май 24, 2014
156 Галя Танева Пловдив дизайнер май 24, 2014
155 Мая Александрова Пловдив културолог май 23, 2014
154 Албена Цветкова София май 23, 2014
153 Борислава Димова Варна Www.bdimova.com май 23, 2014
152 Milena Georgieva Haskovo май 23, 2014
151 Rositsa Nankova Sofiq преподавател по БЕЛ -Евроучилище Ровел май 23, 2014
150 Йоана Георгиева София май 23, 2014
149 Йорданка Калпачка Пловдив май 23, 2014
148 Александър Въндев София предприемач май 23, 2014
147 Ивелина Маринова майка май 23, 2014
146 Лилия Божилова София преводач, преподавател май 23, 2014
145 Alina Dancheva Sofia май 23, 2014
144 Боряна Славова София майка май 23, 2014
143 поликсена хардалова Bulgaria актриса, преподавател, май 23, 2014
142 Радка Карагьозова Cофия учител май 23, 2014
141 Петя Минчева sofia Графичен дизайнер май 23, 2014
140 Катерина Атиас Гърмен май 23, 2014
139 Фиданка Чингова София творец, приложник, преподавател, трудотерапевт май 23, 2014
138 Люба Горанова Найденова София май 23, 2014
137 Катина Цолова Софияу учител май 23, 2014
136 Галина Ковачева Попово учител май 23, 2014
135 Десислава Георгиева Попово Учител май 23, 2014
134 Angel Georgiev май 23, 2014
133 Ивелина Желязкова София майка май 23, 2014
132 Деян Симеонов Ruse май 23, 2014
131 Христо Христозов Khaskovo май 23, 2014
130 Теодора Атанасова Казанлък педагог май 23, 2014
129 Nadya Dimitrova Sofia студент май 23, 2014
128 Филип Колев София май 23, 2014
127 Ивайло Соколов стратегическо планиране май 23, 2014
126 Tsvetelina Pancheva Sofia Sales Manager май 23, 2014
125 Irina Dimitrova Burgas Student май 23, 2014
124 Катина Пенева София майка май 23, 2014
123 Петра Иванова София май 23, 2014
122 Stanka Aidego Sofia езиковед / педагог май 23, 2014
121 Юлияна Янкова София свободна май 23, 2014
120 Миряна Захариева Sofia online PR май 23, 2014
119 Антоний Желев Пловдив музикант май 23, 2014
118 Райна Ризова София май 23, 2014
117 Галена Георгиева Русе книгоиздател май 23, 2014
116 Илина Илинова София анализатор бизнес системи май 23, 2014
115 флорика велева Благоевград май 23, 2014
114 Владимир Николов София Програмист май 23, 2014
113 Виолета Манолова София www.lexibg.com май 23, 2014
112 Дарина Титкова-Спириева Варна музикотерапевт май 23, 2014
111 Константин Димитров София май 23, 2014
110 Симона Стоянова София май 23, 2014
109 Виктория Червенкова Пловдив Маркетинг консултант май 23, 2014
108 даниел димитров няма думи май 22, 2014
107 Марин Йорданов Русе поет май 22, 2014
106 Вера Шварц София Реклама май 22, 2014
105 Иванка Иванова Стара Загора Архитект май 22, 2014
104 Полина Йорданова Veliko Tarnovo издател май 22, 2014
103 Георги Миланов Чирпан редактор на в. "Здравей, Чирпан" май 22, 2014
102 Мария Иванова София Икономист май 22, 2014
101 Даниела Петрова Ямбол Учител май 22, 2014
100 невена стоянова бургас управител май 22, 2014
99 greta ilieva учител май 22, 2014
98 Катерин Христов май 22, 2014
97 Мирослава Йорданова Русе май 22, 2014
96 Деян Панайотов Попово Спортист май 22, 2014
95 Милка Панайотова Попово Баба май 22, 2014
94 Боряна Хрулева София май 22, 2014
93 Светлана Тонева Бургас Офис мениджър май 22, 2014
92 Анита Симеонова София учител май 22, 2014
91 Невина Карагьозова София Аналитик май 22, 2014
90 savina palikareva sofia май 22, 2014
89 Десислава Василива софия май 22, 2014
88 Десислава Илиева София майка май 22, 2014
87 Момчил Петров София Икономика май 22, 2014
86 Даниела Калоянова май 22, 2014
85 Полина Божилова май 22, 2014
84 Ева Димитрова София майка май 22, 2014
83 Наталия Димитрова София учител май 22, 2014
82 Елена Джамбазова София май 22, 2014
81 Стилияна Неделчева София програмист май 22, 2014
80 Даниела Беленска София май 22, 2014
79 Любомир Данков София www.adr-24.net май 22, 2014
78 валентина петрова май 22, 2014
77 Милена Франова София администрация май 22, 2014
76 Дора Тонева София Икономист май 22, 2014
75 Росен Чакъров Пловдив готвач май 22, 2014
74 Веселина Паскалева Варна май 22, 2014
73 Веселка Дойчинова май 22, 2014
72 Магдалена Соколова София Хомскулър май 22, 2014
71 Жана Коларова Sofia май 22, 2014
70 Евгения Ждракова Sofia май 22, 2014
69 Албена МакКлинтън София май 22, 2014
68 Петя Андреева София психолог май 22, 2014
67 Нели Керемидчиева София май 22, 2014
66 Кирил Калоянов май 22, 2014
65 Евелина Данева София художник май 22, 2014
64 Росена Екимова май 22, 2014
63 Maria Meteva Sofia май 22, 2014
62 Маргарита Иванова София графичен дизайнер май 22, 2014
61 Оля Илиева София май 22, 2014
60 Милен Метев София Изпълнителен директор май 22, 2014
59 Ива Петкова София дизайнер май 22, 2014
58 Елена Люцканова София Майка май 22, 2014
57 Мария Димитрова София инженер май 22, 2014
56 Ирина Паличорова май 22, 2014
55 Теофан Константинов май 22, 2014
54 Деница Куюмджиева София майка май 22, 2014
53 Алекс Костов Sofia май 22, 2014
52 Кръстьо Кръстев София Учител по пеене май 22, 2014
51 Руслана Анастасова София музикотерапевт/социален работник май 22, 2014
50 Витали Атиас с.Гърмен Програмист май 22, 2014
49 Елена Йорданова Свищов теолог май 22, 2014
48 Десислава Пехливанова Варна май 22, 2014
47 Стефана Радуилова София дизайнер май 22, 2014
46 Анна Данкина Sofia май 22, 2014
45 Румяна Панкова София преводач май 22, 2014
44 Дорина Василева София психолог, възпитател май 22, 2014
43 Явор Симеонов София май 22, 2014
42 Лилия Илиева учител -философски дисциплини, начална педагогика май 22, 2014
41 Илияна Хаджиандонова Сливен родител май 22, 2014
40 Биляна Минева Varna САП Консултант май 22, 2014
39 силвия николова Враца май 22, 2014
38 Емилия Михайлова Пловдив май 22, 2014
37 Златка Василева София свободна май 22, 2014
36 Маргарита Борисова София dobriidei.wordpress.com май 22, 2014
35 Ivan Nikolov sofia май 22, 2014
34 Юлия Николова Пловдив обществен възпитател към МКза БППМН май 22, 2014
33 Донко Дончев Стара Загора родител май 22, 2014
32 Светла Тодорова Пловдив www.mosaic.bg май 22, 2014
31 Наталия Дончева Стара Загора адвокат май 22, 2014
30 Калина Симидчийска София http://careerspeeder.com/ май 22, 2014
29 Анна Симеонова София Майка май 22, 2014
28 Гергана Ерменкова София финансист май 22, 2014
27 Диляна Димова май 22, 2014
26 Александър Христов Варна май 22, 2014
25 Десислава Грънчарова София май 22, 2014
24 Гергана Кабаиванова Пловдив май 22, 2014
23 Нина Георгиева София консултант май 22, 2014
22 Антония Миланова Пловдив Психолог май 22, 2014
21 Боряна Николова Попово учител / https://www.facebook.com/boryanalambeva май 22, 2014
20 Мариана Лашева Пловдив психолог май 22, 2014
19 Ивайло Тинчев София управител на фирма май 22, 2014
18 Енеза Ангелова Монтана учител май 22, 2014
17 Николай Хашъмов май 22, 2014
16 Стойна Елкина Панагюрище логистик май 22, 2014
15 Орлин Райков София май 22, 2014
14 Гергана Лесенска Пловдив адвокат май 22, 2014
13 Снежана Ангелова Чирпан учител май 22, 2014
12 Юлиана Танчева София преводач, редактор май 22, 2014
11 Михаела Иларионова Перник учител май 22, 2014
10 Райчо Радев Перник учител, директор /пенсионер/ май 22, 2014
9 Силвия Георгиева учител, http://moiatamechta.weebly.com/ май 22, 2014
8 Анна Иванова София Логопед май 22, 2014
7 Мария Гамейска София Бранд Мениджър май 22, 2014
6 Милена Симеонова Варна преводач май 22, 2014
5 Eлена Лалева Благоевград учител май 22, 2014
4 Мария Николова Горна Оряховица май 22, 2014
3 Ирина Манушева София преводач и учител май 22, 2014
2 Ангел Грънчаров Plovdiv философ май 22, 2014
1 Николай Дренчев София май 22, 2014