дата: 16.05.2014

ДО
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЕМНА ГРИЖА
СОФИЯ

Уважаеми дами и господа,

Ние, родителите от „Национална мрежа на родителите“ следим развитието на Приемната грижа от началото на нейното съществуване. С тревога наблюдаваме реализирането на Приемната грижа като „социална услуга осигуряваща подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации”. Това изместване на приоритетите на приемната грижа поставя под съмнение процеса на деинституционализация в България, който бе прокламиран като основен в политиката по закрила на децата.

Тъй като вашата мисия е да подпомагате държавата и заинтересованите страни за развитието на приемната грижа и да правите предложения за подобряване на процеса чрез изменения в законодателството, ние гледаме към вашата конференция с надежда, че тя може да стане повратна точка в изграждането на приемната грижа и на авторитета на хората в нея.

В тази връзка и поради отказа от участие във вашата годишна среща, ние отправяме към вас следните предложения с молба да бъдат обсъдени:

1. Редом с добрите практики, да бъдат обсъдени и нашумелите случаи на отнемане на деца от семейства в риск от бедност.

2. Да анализирате резултатите към момента от паралелното финансиране на институциите за деца и на приемната грижа, което води до риск от изместване на целта на приемната грижа.

3. Да оцените необходимостта и готовността на НАПГ от диалог с други организации, в това число НМР, за въвеждане на политики свързани с укрепването на семейството като институция. За нас е изненадващо, но като че ли не на всички е ясно, че благоденствието и прогресът на обществото ни зависят изцяло от това колко сигурно и силно е семейството.

4. Да дискутирате очакваните резултати от специфичната цел на приемната грижа в България, а именно „решаването на проблема с високите нива на безработица в България”. Надяваме се да я оцените като противоречаща на моралните аспекти на приемната грижа.

Националната асоциация по приемна грижа, може да има безспорен авторитет в обществото.  Убедени сме, въпреки тиражираните в последно време скандали, че това е реална и достижима цел.

Ние от НМР, съобразно възможностите си, ще съдействаме за това за бъдат изчистени противоречията, за да не възникват предпоставки за противопоставяне и различно тълкуване на понятието „семейство“.

С уважение,

От името на УС на НМР: Николай Дренчев