Целодневна Детска Градина No 1 „Снежанка“
+359 (0)971 66384

Целодневна Детска Градина No 2 „Червената Шапчица“
+359 (0)971 66508

Целодневна Детска Градина No 3 „Звездица“
+359 (0)971 66386

Целодневна Детска Градина No 6 – „Виктория Пишурка“
+359 (0)971 66387

Целодневна Детска Градина No 7 „Калинка“
+359 (0)971 66722

Целодневна Детска Градина No 9 „Светулка“
+359 (0)971 66389

Целодневна Детска Градина No 13 „Детски Свят“
+359 (0)971 66335

Целодневна Детска Градина „Пчелица“ No 14
+359 (0)971 66393